Scandivanadiums ägare Alex Walker vid provborrningen i Lyby.

Scandivanadiums ägare Alex Walker vid provborrningen i Lyby. Foto: Mattias Grenholm.

Miljöförbundets 15 krav på gruvföretaget

Magnus Nilsson: "Nu har vi gjort vad vi har kunnat"

TOMELILLA.

Direktionen i Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit beslut i frågan om säkerheten vid provborrningarna i kommunen. Hela 15 försiktighetsmått måste gruvföretaget Scandivanadium iaktta.

Av
André Kvist

Gruvföretaget Scandivanadium inkom den 11 januari i år med en anmälan om att provborra på flera platser i Tomelilla kommun. Sedan dess har turerna varit många och i Lyby, Hörby kommun, har företaget redan börjat sin provborrningen. Det slutliga målet är att undersöka möjligheterna för att utvinna metallen vanadin.

Den 7 oktober sammanträde direktionen i Ystad-Österlenregionens miljöförbund för att hantera de försiktighetsmått som företaget måste ta för de planerade provborrningarna inom Tomelilla kommun. Med stöd av miljöbalken förlägger man Scandivanadium att iaktta 14 försiktighetsmått vid verksamheten bland annat i Onslunda och Spjutstorp, samt 15 stycken vid Bontofta.

– Syftet är att man ska ta viss hänsyn när man utför den här provborrningen. Till exempel inte bullra vid olämpliga tidpunkter och att kemikalier inte är olämpliga utan välmotiverade för ändamålet, säger Magnus Nilsson (C), 2:e vice ordförande.

– Bergmästaren har givit tillstånd, vi kan blott ställa krav på hur det ska ske. Krav som är miljökloka och jag har fullt förtroende för att försiktighetsmåtten är välgrundade. Nu gäller det framöver att utöva tillsyn och se till att uppsatta mål följs, säger Christer Akej (M), 1:e vice ordförande.

Oppositionen som består av S, V och C propsade på att det är på tiden att det sker en översyn av minerallagen och miljöbalken när det gäller projektering inför framtida gruvdrift. Samtidigt respekterade man Mark- och miljödomstolens utslag om att inte ge prövningstillstånd i ärendet, något som föll under miljöförbundet.

– Vi har ju drivit att provborrningar ska var tillståndspliktiga mot länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen, säger Magnus och fortsätter:

– Nu har det passerat miljöförbundet och försiktighetsmåtten är utfärdade. Därefter tillkommer en arbetsplan men våran roll i detta är till stor del avklarad. Sedan kommer en viss uppföljning ske och skulle något oförutsett hända kopplas vi in igen. Nu har vi gjort vad vi har kunnat, avslutar han.

Fakta

Miljöförbundets 15 krav:

 • Verksamheten ska reducera luft- och vattenföroreningar samt andra störningar för människors hälsa och miljön.
 • Eventuella ändringar som kan påverka människors hälsa eller miljö anmälas i god tid.
 • Utförandet ska redovisas i en slutrapport som lämnar till miljöförbundet senast 6 månader efter avslut.
 • Provtagning av dricksvatten ska erbjudas både före och efter för fastighetsägare med dricksvattenbrunn inom 100 meter.
 • Kommunicering till kommunen angående vattenprovtagning i den kommunala vattentäkten innan arbetet börjar.
 • Återfyllnad av borrhål ska ske direkt efter avslut.
 • Vattenuttag ska ske i kommunikation med Tomelilla kommun.
 • Borrningen ska ge av entreprenör med erfarenhet och mycket goda kunskaper om borrning och geologiska förutsättningar.
 • Avfall ska analyseras och säkerställas att transport sker till godkänd mottagare.
 • Buller ska hållas på en rimlig nivå och inte överstiga riktvärden.
 • Förvaring av kemikalier och farligt avfall ska ske inomhus i avloppslöst utrymme alternativt invallat.
 • Absorptionsmedel/tät matta ska finnas där spill av olja eller kemiska produkter kan ske.
 • Arbetsmaskiner ska ha uppställningsskydd eller ställas så att bränsle eller olja inte kan nå borrhålet.
 • Uppkommer olägenhet från verksamheten ska utövaren skyndsamt utreda och vidta åtgärder. Även utan dröjsmål underrätta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
 • Vid läckage eller olyckstillbud ska räddningstjänst och miljöförbundet omedelbart underrättas.

Publicerad 13 October 2019 06:00