Flera farliga oljeämnen hittades vid platsen där färjelägena ska ligga.

Flera farliga oljeämnen hittades vid platsen där färjelägena ska ligga. Foto: André Kvist.

Oljeföroreningar hittade i samband med hamnens utbyggnad

"Det är ett gammalt område – vi vet inte omfattningen exakt"

YSTAD.

Oljeföroreningar har hittats vid platsen där de nya färjelägena ska byggas. Provtagningen visar på väldigt höga halter av cancerogena ämnen som alifater, aromater och PAH:er. Åtgärder är anmälda till länsstyrelsen och arbetet ska inte ha blivit påverkat.

Av
André Kvist

Det var när schaktning pågick inne på hamnens nya område som en misstänkt förorening påträffades drygt tre meter ner. Det luktade starkt av petroleum och man återfann oljerester i både grundvatten och mark. Arbetet med att föra ner spontar fick avbrytas omedelbart och prover togs för att analyseras.

"Provet hade en grönaktig färg och stark petroleumlukt", står det i handlingarna.

Resultaten visar att proverna som togs från vattnet hade "mycket höga" halter av alifater, aromater och PAH:er, långt över SPI:s värden för miljörisker för ytvatten och även över risken för ångor i byggnader. Ämnen som klassas som giftiga och cancerogena. I jorden hittades även där alifater och aromater som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden när det gälla mindre känslig markanvändning, MKM.

Bedömningen var att risken för spridning till hamnbassängen var stor och pågående. Det lokala grundvattnet är "kraftigt förorenat" och med det pågående arbetet av de två nya färjelägena riskerar mer föroreningar att spridas till grundvattnet.

Projektledare Andreas Malmström berättar att upptäckten var väntad då platsen använts av industrier i många år, arbetet fortskrider i planerad takt.

Projektledare Andreas Malmström berättar att upptäckten var väntad då platsen använts av industrier i många år, arbetet fortskrider i planerad takt. Foto: André Kvist.

Det troliga är att det rör sig om förorenade fyllnadsmassor som nu behöver tas om hand om. Enligt anteckningarna tycks det vara någorlunda begränsat och projektledare Andreas Malmström berättar upptäckten är anmäld till Länsstyrelsen Skåne och man avvaktar nu besked om åtgärderna man ämnar ta är tillräckliga.

– Peab har provtagit på området och det var begränsat. Det är ju ett gammalt område och vi vet inte omfattningen exakt men vi räknar med att det är väldigt lokalt till den platsen. Nu har vi skickat in en anmälan om avhjälpande åtgärder och väntar på besked, säger han.

Arbetets tidsplan ska inte ha påverkats av föroreningarnas upptäckt. Nu ska man dra igång med muddringen och vågbrytaren växer kontinuerligt, såväl arbetet med färjelägena är i fas.

– I slutet av 2020 beräknar vi vara klara så snart är vi halvvägs. Nu händer det grejer överallt så det är väldigt kul, säger Andreas Malmström.

Publicerad 05 October 2019 00:00