Gruvor, kemtvättar och gamla industrier är de största bovarna på listan.

Gruvor, kemtvättar och gamla industrier är de största bovarna på listan. Foto: Mostphotos.

Här är de mest förorenade platserna i sydöstra Skåne

Garveriet mest akut: "Den största risken finns när det gäller inomhusluften"

SYDOST.

Området är känt för sin vackra natur och rika djurliv. Men på ett antal platser i sydöstra Skåne har tidigare verksamheter satt djupa spår som finns kvar än idag. Den värsta platsen, i centrala Simrishamn, huserade tidigare stadens största arbetsgivare.

Av
André Kvist

Länsstyrelsen följer Naturvårdsverkets metodik när man riskklassar misstänkt förorenade platser. Klass 1 och 2 är de mest prioriterade och den första innebär mycket stor risk för människa eller miljö

I sydöstra Skåne finns endast en plats som har riskklass 1. Det är platsen för det gamla garveriet som hörde till Ehrnbergs läder, sin tids största arbetsgivare i området. Av undersökningar framgår en kraftig förorening av klorerade lösningsmedel. Man har funnit spår i jord, grundvatten, luften och i ledningssystemen.

– Det har gjorts flera olika undersökningar i mark, grundvatten, porluft och inomhusluft. Konsultens bedömning är att den största risken finns när det gäller inomhusluften i byggnaden. Klorerade lösningsmedel har en förmåga att i gasform tränga upp och förorena inomhusluften, säger Karin Persson vid enheten förorenade områdens och avfallstransporter på Länsstyrelsen Skåne.

– Man har inte kommit så långt som att bestämma hur och när området ska saneras, Länsstyrelsen anser att det först behövs ytterligare undersökningar i grundvattnet för att bedöma riskerna och se hur det totala åtgärdsbehovet ser ut.

Någon akut hälsorisk förekommer inte, men vid långvarig vistelse i lokalerna går det inte att utesluta en hälsorisk. Halterna i grundvattnet överstiger med råge de riktvärde som tagits fram. Det finns osäkerheter kring föroreningarnas spridning till omgivningen.

Mest förorenade platserna:

Simrishamn

 • Raskarum 11:64 - verkstadsindustri i drift under cirka 80 år med bensinförsäljning.
 • Simrishamns hamn och fritidsbåtshamn - drygt 300 platser för båtar. 2016 hade fyra av fem målats med biocidfärg, föroreningar kan finnas i ytvattnet, samt i sedimentet med mycket hög farlighet.
 • Gladsax hallar 1:1 - brandövningsplats och avfallsdeponi. Föroreningar från släckningsmedel, spill och sot finns troligen i mark. Kan finnas toxiska fluorerade ämnen, så kallade PFOS.
 • Simris 20:31 - tidigare en av Sveriges största minkfarmar, troligen stor risk för kemikalier som använts under lång tid.
 • Vemmerlöv 5:4+5:6 - även detta var tidigare en minkfarm, numera en privatbostad.
 • Garvaren 13 - industrideponi till gammal läderfabrik, prover visar att det finns förhöjda halter av alifater, aromater och krom.
 • Vemmerlöv 87:1 - avfallsdeponi för farligt avfall från garveri. Största risken är lakvattenpåverkan för grund- och dricksvatten. Går inte att utesluta spridning till närliggande vattentäkt.
 • Sannatoften 3 - sädesbetning, här har använts kvicksilverhaltiga preparat i 30-35 år. Medel som är mycket giftiga och farliga för djur och människor.
 • Hammenhög 31 - Sädesbetning, kvicksilverhaltiga medel använts i 60 år och även betningsmedel som innehåller DDT och andra mycket farliga kemikalier.
 • Fräsen 1 - träimpregnering, kemikalier med mycket hög farlighet användes i den nerlagda verksamheten.
 • Gruvan i Gröstorp - stora spridningsförutsättningar i mark och grundvatten. Bly har mycket hög farlighet och har transporterats från platsen.
 • Kemtvätt på Storgatan och före detta kemtvätt Seymours väg.
 • Tommarp 42 - Järestads Härads Lantmannaförening, skett betning av säd på platsen.

Skurup

 • Stängselfabriken i Rydsgård - undersökningar visar att området är förorenat, främst i grundvattnet.
 • Magnus 3 - tidigare kemtvätt på Västergatan, här användes perkloretylen som är har mycket stor farlighet.

Sjöbo

 • Sjöbo bruk - metallgjuteri och bilverkstad, hanterats kemikalier och ämnen med hög eller mycket hög farlighet i drygt 100 år.
 • Sjöbo flygplats - nerlagt flygfält använt av försvaret.
 • Omma avfallsupplag - deponi av farligt avfall och brandövningsplats. Kan finnas föroreningar som dioxiner, PAH, PCB, tungmetaller och PFOS.
 • Björken - nedlagd bensinstation, kvicksilverbetning.
 • Rönås 12:1 - bensinstation där det är oklart om gamla cisterner avetablerats.
 • Ripan 1 - bensinstation och har tidigare haft olika miljöfarliga verksamheter.
 • Grimstofta - Tofta plantskola, DDT förekommer på stora områden och i höga halter, liten risk för människor och miljö enligt bedömning.
 • Soptippar - Ry, Everlöv, Sövde, Bjärsjölagård och Blentarp.

Tomelilla

 • Onslundagruvan - stora föroreningar av bly och kadmium.
 • Industrigatan bilskrot - tidigare har här legat sågverk och skett impregnering av trä.
 • Industrigatan verkstad - stora mängder trikloretylen har använts, har skett dieselläckage som sanerades 1977
 • Alunbrukets gruva - mycket stora spridningsrisker till ytvatten. Sannolikt mycket tungmetaller i i slagghögarna, stor mängd föroreningar på platsen.
 • Kemtvätter på Lansen 13 och Bofinken 26 - kemikalier har använts i oklar utsträckning och hantering.
 • Iduna 1- tidigare kemtvätt och gjuteri. Här har använts kemikalier med hög till mycket hög farlighet under ett århundrade.

Ystad

 • Röda bodarna - före detta AB Athena, tungmetallgjuteri. Ska hanterat klorerade lösningsmedel
 • Ystad hamn - oljedepå och skeppsvarv, här finns främst alifatiska kolväten.
 • Surbrunnen 2 - verkstadsindustri och plasttillverkning. Kemikalier ska ha använts under lång tid.
 • Maskinisten 1 - Skrot på Dragongatan, sanerades under 2018.
 • Röda bodarna - Tankmobil och tidigare lokverkstad. Stora mängder petroleum och metaller har använts på platsen.
 • Ystad Metall - verkstadsindustri under många år.
 • Frembergs Handelsträdgård - plantskola.
 • Sandskogen 2 - soptipp och bränngropar, använts av försvaret.
 • Holgerssons handelsträdgård - plantskola, bekämpningsmedlens uppskattas mellan måttliga och höga i byggnaderna, mark och grundvatten.
 • Före detta Fundahn Co - färgindustri, använt kemikalier med mycket hög farlighet.
 • Pilgränd 3 - kemtvättsverksamhet.
 • Före detta Persöner - tungmetallgjuteri på Röda bodarna. Använt kemikalier och haft ett större skrotupplag.
 • Ystad Gasverk - osäkert hur stora föroreningar, karakteristiskt bör det vara mycket hög farlighet.
 • Golders kemtvätt och färgeri - kemikalier som tri- och perkloretylen, samt krom och anilin har använts.
 • Stora Östergatan 33 - kemtvätt med liknande användande av kemikalier som ovan.

Samtliga platser utom det gamla garveriet i Simrishamn har riskklass 2.

Källa: Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad 12 September 2019 00:00