Skurups kommunhus.

Skurups kommunhus. Foto: Emma Brännman

Avslår överklagade polisanmälningar

Tre ensamkommande har överklagat kommunala beslut om polisanmälningar till förvaltningsrätten

SKURUP.

Flera av besluten att polisanmäla ensamkommande unga har överklagats till förvaltningsrätten för laglighetsprövning. Rätten beslutar att avslå överklagandena.

Av
Emma Brännman

Efter att Skurups kommun polisanmält 17 ensamkommande unga som har fått sin ålder uppskriven, och därmed anses ha begått bidragsbrott, har flera av fallen överklagats till förvaltningsrätten. Överklagandena gäller själva beslutet att polisanmäla, som togs av myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg.

Två pojkar skriver i sina överklaganden att de vidhåller att den ålder de uppgav när de sökte asyl är korrekt, något de försökt styrka genom identitetshandlingar och utlåtanden från gode män och skolsköterska. Migrationsverket beslutade att skriva upp båda pojkarnas åldrar till 16 år när kommunen blev ansvarig för dem. I sina överklaganden anger båda att det inte förändrar kommunens skyldigheter gentemot dem eftersom de fortfarande var under 18 år. Vidare framgår inte av myndighetsnämndens beslut vilka bidrag som de påstådda lögnerna ska ha gett dem.

Det tredje överklagandet gäller en betydligt yngre pojke som enligt överklagandet inte vet när han är född. Det framhålls även att polisanmälan gjorts på falska grunder eftersom det i beslutet anges att han fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd, vilket enligt överklagan inte stämmer. Inte heller i detta fall framgår vilka felaktigt utbetalda bidrag som pojken ska ha fått.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att den endast kan pröva ett besluts laglighet, inte dess lämplighet. Rätten kan pröva beslutet om det har tagits på olagligt sätt, om det rör något som inte är en kommunal angelägenhet eller om de som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det. Enligt förvaltningsrätten har ingen av personerna i sina överklaganden åberopat någon omständighet som kan innebära att det överklagade beslutet ska upphävas. Förvaltningsrätten avslår därför samtliga överklaganden.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas.

Publicerad 27 February 2019 11:25