Skolinspektionen menar att gymnasieskolan brister.

Skolinspektionen menar att gymnasieskolan brister. Foto: Adobe Stock

Stora brister i trygghet och studiero på Nils Holgerssongymnasiet

Skurups kommun riskerar böter om bristerna inte åtgärdas

SKURUP.

Skolinspektionen bedömer att det finns stora brister när det gäller trygghet och studiero på Nils Holgerssongymnasiet. Bristerna är så pass allvarliga att de försvårar för eleverna att nå utbildningsmålen.

Av
Emma Brännman

Skolinspektionen har under våren genomfört en kvalitetsgranskning av verksamheten vid Nils Holgerssongymnasiet. Under granskningen har inspektionen tittat på olika områden i skolans verksamhet och bedömer att utvecklingsarbeten behöver inledas på flera av dem. När det gäller området trygghet och studiero konstaterar Skolinspektionen brister av sådan karaktär att de allvarligt försvårar elevernas förutsättningar att nå målen för utbildningen.

Brister gällande trygghet konstaterades redan i samband med Skolinspektionens tillsyn av skolan 2016. Nu åläggs Skurups kommun att senast den 14 oktober vidta åtgärder, annars riskerar den böter på 500 000 kronor.

Nils Holgerssongymnasiet har påbörjat förändringsarbeten för att få bättre rutiner och för att hantera sådant som rör trygghet och studiero. Med anledning av Skolinspektionens beslut uppger Skurups kommun att arbetet nu ska intensifieras.

"Med anledning av beslutet kommer skolledning och förvaltning med omedelbar verkan intensifiera arbetet med att alla elever ska möta en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi uppskattar Skolinspektionens besök, vilket hjälper oss med ännu bättre fokus på de mycket viktiga frågorna kring att alla elever ska känna sig trygga och säkra på vår skola" skriver kommunen på sin webbplats.

Publicerad 15 May 2019 07:00