Sökande vill ha 250 000 platser för slaktkycklingar men äggproducenten i närheten ställer sig i motvärn.

Sökande vill ha 250 000 platser för slaktkycklingar men äggproducenten i närheten ställer sig i motvärn. Foto: Mostphotos.

Kycklinganläggning överklagas av granne – vill inte riskera sina egna fjäderfän

Den närliggande äggproducenten är rädd att sjukdomar slår ut anläggningen

TOMELILLA.

En lantbrukare i kommunen fick tillstånd om djurhållning för platser till högst 250 000 slaktkycklingar. Men en intilliggande äggproducent överklagar beslutet till Mark- och miljödomstolen och menar att risken att sjukdomar slår till ökar markant.

Av
André Kvist

Den sista januari fick personen tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne att upprätta en anläggning med så många som 250 000 kycklingar, samt en fastbränslepanna. Lantbrukarens plan var att ställa om från grisar till fjäderfän på grund av den ökande efterfrågan på svensk kyckling. Något hen önskat sedan mitten av 2017.

Länsstyrelsen godkände nyligen ansökan då man inte fann att det förelåg hinder och att den planerade verksamheten inte strider mot miljöbalkens mål och regler. Man hade ett antal krav och villkor som dock skulle efterföljas för att miljöpåverkan skulle bli minimal.

Nu överklagar en granne tillståndet till Mark- och miljödomstolen. Den överklagande personen har själv en verksamhet med fjäderfän och framför som främsta skäl till att tillståndet ska avslås att eventuell sjukdom skulle slå ut bägge anläggningarna på grund av deras närhet.

"Vid ett eventuellt allvarligt sjukdomsutbrott kommer detta förmodligen slå ut båda anläggningar vilket påverkar miljön mycket mer negativt än om anläggningarna ligger längre ifrån varandra, då bara en anläggning blir drabbad", skriver personen.

Vidare menar personen att dennes yttrande inte har beaktats i konsekvensbeskrivningen av miljön.

I beslutet har en veterinär från Svenska Ägg ombetts att yttra sig. Denna framför att ju tätare population av fjäderfän, desto större risk för att infektiösa smittor sprids och drabbar olika anläggningar. Många virus kan föras med vinden flera hundra meter kan på så sätt drabba angränsande fjäderfäanläggningar om det inte är tillräckliga avstånd. Praxis är därför att anläggningar byggs så långt från varandra som möjligt.

"Av smittskyddsskäl är det därför direkt olämpligt att placera ett fjäderfähus endast 500 m från en värphönsanläggning direkt i förhärskande vindriktning."

Publicerad 12 March 2019 09:46