Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Mostphotos.com

Allvarliga incidenter på HVB-hem kan bero på kompetensbrist hos personal

IVO har granskat ett boende för unga i Skurup

Av
Emma Brännman

SKURUP. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av ett privat HVB-hem för tonåringar i Skurups kommun och konstaterar en rad brister i verksamheten.

Vid föregående års inspektion påpekades att verksamheten behövde förbättra sin dokumentation av inskrivningsbeslut med tillhörande lämplighetsbedömningar. Sedan dess har hemmet bytt föreståndare och numera görs ingen dokumentation alls, vilket IVO finner anmärkningsvärt.

IVO menar också att HVB-hemmet har brustit i att följa sitt tillstånd avseende vilken målgrupp som får tas emot. På HVB-hemmet har det bland annat bott ungdomar med etablerat drogmissbruk utan att arbetsgruppen har tillräcklig kompetens för det. Allvarliga incidenter har skett på boendet. I november startade några av ungdomarna som bodde här en brand utanför boendet samt misstänktes ha hotat en person. Detta menar IVO kan vara kopplat till kompetensbristen.

Verksamheten har även brustit i att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts. Verksamheten visar sig också sakna viss kunskap om Lex Sarah-anmälningar och därför anser IVO att personalens kompetens bör höjas.

Huvudmannen åläggs att ta tag i bristerna i verksamheten. IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder men kommer att följa upp beslutet.

Sedan inspektionen gjordes av boendet har det flyttat sin verksamhet till en annan kommun.

Publicerad 09 February 2019 07:00