Erik Rosenblad framför jättelokor, som blivit ett allt större problem i regionen.

Erik Rosenblad framför jättelokor, som blivit ett allt större problem i regionen. Foto: Privat

Eriks viktiga uppdrag – stoppa inkräktarna

"Man har inte tagit problemen med invasiva arter på allvar tidigare"

YSTAD.

Kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo har gått samman i ett LEADER-finansierat projekt för att utreda hur de gemensamt ska bekämpa och förebygga spridning av invasiva arter.
– Det är ett stort problem även globalt som man inte tagit på allvar förrän nu, säger miljövetaren Erik Rosenblad, som leder projektet.

Av
Markus Celander

Invasiva arter, alltså främmande arter som hotar den inhemska biologiska mångfalden, skapar stora problem för odlingsnäringen, infrastruktur och människors hälsa. Kostnaderna för EU-staterna uppskattas till över 120 miljarder kronor per år. Motsvarande beräkningar för Sverige visar på mellan 1 och 4,5 miljarder.

Sedan 2015 finns en EU-förordning som anger 49 invasiva arter, såväl djur som växter, som måste bekämpas i medlemsländerna.

– Det har inte skett några större inventeringar om invasiva arter. Den information vi ser här i Sverige kommer främst från kommunernas detaljplanearbete, då man varit tvungen att ta itu med problemet, säger Erik Rosenblad.

Vresrosen är en invasiv art som orsakar problem i sydöstra Skåne.

Vresrosen är en invasiv art som orsakar problem i sydöstra Skåne. Foto: Mostphotos

Samarbete över kommungränserna är avgörande för att bekämpa exempelvis jättelokan, förklarar han.

– Det finns stora bestånd som växer vid Nybroån som rinner ned genom Tomelilla till Ystad. Att bekämpa jättelokan endast i Ystad hade varit meningslöst när nya frön hela tiden flyter ned från Tomelilla.

Jättelokan slår ut praktiskt taget all annan växtlighet och hotar därmed inte endast den biologiska mångfalden utan även ekonomiska intressen knuten till den som turism – och inte minst är den ett hot mot jordbruk och betesmark. Dessutom bränner man sig illa av jättelokan växtsaft vid hudkontakt.

Hur bekämpningen av invasiva arter ska gå till i sydöstra Skåne är en av de saker som Erik Rosenblad och hans medarbetare nu ska komma fram till. Idealiskt vad gäller jättelokan är att gräva upp den med rötterna och bränna den, men Erik Rosenblad föreställer sig en kombination av åtgärder beroende på art och sammanhang – att arbeta förutsättningslöst.

– Det här är ett arbete som kommer att pågå i flera år, och det har även ett viktigt förebyggande syfte – att i ett tidigt skede stoppa nya arter innan de hinner sprida sig. Vi vill inte göra om misstaget med mördarsnigeln. Redan på 1970-talet kände man till den i Sverige, men inga insatser gjordes. Idag är det ingen som seriöst tror att vi kan få bort den.

Gul skunkkalla är en annan invasiv art.

Gul skunkkalla är en annan invasiv art. Foto: Allan Wallberg

Invasiva arter sprids dels när människor och trädgårdshandeln importerar plantor från utlandet. Ett exempel är parksliden, som idag är ett jättestort problem i delar av England, där huspriserna sjunkit på grund av den, berättar Erik Rosenblad.

– Men spridningen sker även oavsiktligt vid transporter – fartyg som släpper ut ballastvatten eller fordonstransporter där frön fastnat på däcken. Även klimatförändringar påverkar spridningen men genom en bra samordning mellan kommunerna står vi bättre rustade även inför klimatförändringar och har en bättre chans att skydda ekosystemen.

Parkslide har bland annat orsakat fallande huspriser i England.

Parkslide har bland annat orsakat fallande huspriser i England. Foto: Mostphotos

Publicerad 17 September 2018 09:38