Skolinspektionen kräver åtgärder på Mackleanskolan

SKURUP.

Skolinspektionen förelägger Skurups kommun att skyndsamt vidta åtgärder. Detta efter att brister konstaterats när det gäller stödinsatser till en elev på Mackleanskolan.

Av
Emma Brännman

I januari inkom en anmälan till Skolinspektionen från vårdnadshavarna till en elev vid Mackleanskolan. I anmälan står att eleven vid flera tillfällen har utsatts för kränkande behandling i form av hot och våld av andra elever på skolan.

Eleven har haft svårt att klara av skolgången och hade under höstterminen 60 procents frånvaro på grund av otrygghet och att skolan inte har mött elevens stödbehov. Eleven har nu bytt skola.

Trots upprepade samtal, överlämningsmöte vid skolstart höstterminen 2017 och läkarrekommendation har skolan inte gett eleven de resurser som krävs för att möta hens specifika behov, menar vårdnadshavarna.

Huvudmannen, Skurups kommun, uppger att det inte funnits anledning att utreda behov av stödinsatser, trots att en anmälan om ett sådant behov inkommit till rektorn. Man har heller inte fått några signaler om återkommande kränkande behandling.

I stället har samråd skett mellan rektor, vårdnadshavare och elev i samband med beslut om anpassad studiegång. Skolan har bedömt elevens kunskapsutveckling som god och att eleven kommer att nå kunskapskraven med hjälp av extra anpassningar i samtliga ämnen.

Det är inte visat att Skurups kommun har brutit mot skollagens bestämmelser när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling. Däremot konstaterar Skolinspektionen att det inte har upprättats något åtgärdsprogram för eleven, trots att rektorn har satt in särskilda stödåtgärder. Det utgör en brist i förhållande till skollagens krav på att besluta om särskilt stöd genom åtgärdsprogram.

Skolinspektionen förelägger därför Skurups kommun att senast den 31 augusti i år vidta åtgärder för att säkerställa att elevers rätt till stödinsatser och utbildning tillgodoses.

I detta ingår att rektorn ska säkerställa att elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt och att åtgärdsprogram utarbetas om utredningen visar på ett behov av särskilt stöd.

Rektor ska säkerställa att beslut om anpassad studiegång endast fattas om det finns en utredning som visar att elevens stödbehov inte kan tillgodoses på annat sätt, att sådana beslut uppfyller skollagens krav samt att de kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Det ska också säkerställas att orsakerna till elevers frånvaro utreds, att det tas ställning till om frånvaron är giltig eller ogiltig, samt att åtgärder för att tillgodose elevers rätt till utbildning vidtas i enlighet med vad utredningen har visat.

Publicerad 06 June 2018 07:30

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag