Positiva röster om cykelväg

SJÖBO.

Nu har samråd skett kring den planerade gång– och cykelvägen längs väg 740. Efter samrådet konstateras att den övervägande delen är positiv till byggandet av cykelvägen.

SJÖBO. Samrådet kring den planerade cykelvägen längs väg 740 har skett mellan allmänheten, berörda enskilda, kommuner, länsstyrelse och organisationer och föreningar som antas berörda. Den övervägande delen av deltagarna i samrådet är positiv till cykelvägen. Många har dock framfört synpunkter om att hastigheten på väg 740 är för hög. Syftet med samrådet är att i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.

Sjöbo kommun har i ett yttrande framför att gång- och cykelvägen bör angöra tryggt till busshållplatserna längs med sträckan. Vidare framför kommunen att busshållplatserna längs sträckan bör byggas ut till bussfickor/plattform och förses med cykelställ. Om gång- och cykelvägen läggs ovanpå befintlig VA-ledning söder om vägen är det viktigt att ledningen fortsättningsvis är tillgänglig för drift och underhåll, enligt kommunen.

Övriga synpunkter om cykelvägen från andra deltagare på samrådet är att cykelvägen bör vara belyst och att korsningspunkter med befintliga vägkorsningar behöver säkerställas.

Publicerad 10 May 2018 06:00