Scandivanadium vill leta efter mineralen vanadin, bland annat i Lyby utanför Hörby och på Österlen. Något som orsakat starka protester.

Scandivanadium vill leta efter mineralen vanadin, bland annat i Lyby utanför Hörby och på Österlen. Något som orsakat starka protester. Foto: Adobe Stock

Bergsstaten JO-anmäls: Informerade inte markägare om gruvplaner

Nätverket Vetonu hävdar bristfällig delgivning av beslut

HÖRBY/ÖSTERLEN.

Bergsstaten har med stöd av minerallagen beviljat Scandivanadium undersökningstillstånd för elva områden i Skåne. Nätverket Vetonu, som vill stoppa företagets gruvplaner, JO-anmäler nu Bergsstaten för att inte ha informerat alla berörda markägare.

Enligt Vetonu ska samtliga berörda markägare få kopia på beslutet om undersökningstillstånd samt karta över det aktuella området, något som anges i 6§ Mineralförordningen (1992: 285). Alla markägare har dock inte fått ta del av beslutet, vilket enligt nätverket kan få ödesdigra konsekvenser. Vetonu skriver i JO-anmälan att detta gjort att: "många enskilda inte har haft möjlighet att tillvarata sina rättigheter genom att överklaga".

Som bakgrund till JO-anmälan uppges att man varit i kontakt med flera markägare som inte fått ta del av beslutet om undersökningstillstånd, men däremot redan blivit kontaktade av Scandivanadium angående provborrningar på fastigheten.

Bergsstaten har i mejlväxling med Vetonu förklarat att kungörelsen publicerats på myndighetens hemsida samt i annonser i flera tidningar. Annonserna innehåller dock inte någon kopia på beslutet eller kartan, men myndigheten vidhåller att det inte begåtts några fel utan att beslutet kungjorts på ett riktigt sätt. Vetonu å andra sidan hävdar att Bergsstatens handläggning är rättsosäker och strider mot lagen.

Det blir nu upp till JO att avgöra om frågan ska utredas och i så fall om Bergsstaten har gjort fel.

När det gäller Scandivanadiums planer på att leta efter mineralen vanadin har fler än 350 överklaganden skickats in till Förvaltningsrätten i Luleå, från privatpersoner, berörda kommuner samt Länsstyrelsen i Skåne.

JO-anmälan

En anmälan till Justitieombudsmannen (JO) kan göras om man själv eller någon annan anser sig blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende.

Av alla anmälningar som JO tar emot är det bara en tredjedel som utreds, två tredjedelar skrivs alltså av.

Publicerad 25 February 2019 13:29