Foton: Mostphotos.com

Kommunvalet 2018: "Levande landsbygd med bra kommunikation"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 3 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Skurup: Hur ska landsbygdsutvecklingen säkerställas?

VÄNSTERPARTIET

Vi vill ha en jämnlik bostadsmarknad och måste därför värna om den kommunala allmännyttan. Satsningar på förskola, skola och omsorg gör Skurup till en kommun för hela livet. Det är även här, i den offentliga välfärden vi skapar jobben. Fler undersköterskor i äldreomsorgen och fler pedagoger i barnomsorg och skola skapar en bättre välfärd. (Svaret har kortats.)

KOMMUNENS VÄL

Genom bra infrastruktur.

CENTERPARTIET

Vi vill stärka människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av Skurups kommun. C vill satsa på bra kollektivtrafik, välutbyggt fibernät, bra underhåll av vägnätet, skolorna kvar i våra mindre orter och ett livskraftigt jordbruk.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Att alla får tillgång till bredband, orter som inte har tillgång till detta riskerar att tyna bort då ytterst få unga kommer att vilja bosätta sig där. Genom att inte avveckla kommunal verksamhet såsom skolor och äldreboenden i småorterna.

MILJÖPARTIET

Här är utbyggnaden av fiber den viktigaste satsningen där vi i Skurup kommit en bra bit på väg. Som kommun behöver vi också värna om, och skapa förutsättningar för, förskolor och skolor på de mindre orterna i kommunen. Målsättningen är att vi ska erbjuda god service i hela kommunen.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi har idag byalag ute i byarna som gör ett fantastiskt arbete. De känner till landsbygdens unika förutsättningar och möjligheter, bäst. Vi för kontinuerlig dialog med de och planerar att fortsätta med det. Vi tänker skapa nya forum där byalag, kommun, medborgare och andra intressenter kan mötas för att prata landsbygdsutveckling.

LIBERALERNA

Levande landsbygd med bra kommunikation, stöd för mikroföretagande, utbildningar och lyhördhet för idéer.

MODERATERNA

Bättre kollektivtrafik samt gång- och cykelmöjligheter, utbyggd E65 och Ystadbana som underlättar pendling. Verka för gårdsförsäljning av vin och sänkt skatt på drivmedel. Prioritera närodlade livsmedel framför långväga ekologiska och uppmuntra byggnation även utanför Skurups tätort.

Publicerad 18 July 2018 08:00