Kommunvalet 2018: "Alla elever ska behandlas lika i vårt Skurup"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Skurup: Vad gör ni för att skolan ska vara en trygg och jämlik plats?

VÄNSTERPARTIET

Vi vill ha en jämlik skola där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning. Vi har varit med och drivit igenom bygget av en ny högstadieskola. Barn och unga har olika förutsättningar för att lyckas i skolan. Vi vill ha fler pedagoger på olika nivåer i skolan. Extra stöd med läxor är ett sätt att skapa en jämlik skola. (Svaret har kortats.)

KOMMUNENS VÄL

Vi har varit med och tillfört mer resurser genom en riktad skattehöjning, ökat stödet till elever med särskilda behov. Fler skolvärdar och förbättrad elevhälsa.

CENTERPARTIET

Vi kräver nolltolerans mot mobbning. Ställer höga krav på kommunens skolhälsovård. Barn som mår dåligt måste få hjälp tidigt. Kompetensutveckla vuxna som jobbar med barn, för att öka kunskapen om jämställdhet i skolan.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi inom SD anser att ordning och reda är grunden för lugn studiemiljö så att eleverna kan koncentrera sig på sina studier. Vad gäller jämlikhet kommer vi aldrig att acceptera att pojkar och flickor behandlas olika för att vissa medeltida religioner har den synen på saken, alla elever skall behandlas lika i vårt Skurup. (Svaret har kortats.)

MILJÖPARTIET

Vi har under denna mandatperiod bland annat möjliggjort för skolorna att anställa mer personal. Fler vuxna i skolan ger en tryggare miljö. Vi ser att pojkar generellt mår bra men presterar sämre och att flickor presterar bra men mår sämre. Därför har vi även gjort en satsning på kompetensutveckling i normkritiskt förhållningssätt. (Svaret har kortats.)

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi har satt igång ett förändringsarbete med bla dessa frågor och nu börjar vi se resultat. Vi vet att förebyggande arbete och fler kompetenta medarbetare i skolan är nyckeln till ökad trygghet och jämlikhet. Därför har vi under mandatperioden satsat mest pengar på skol och utbildningsförvaltningen och prioriterat lärare i lönerevisionen. (Svaret har kortats.)

LIBERALERNA

Ett gott ledarskap ger förutsättningar för att rekrytera och behålla behöriga lärare. Mycket vuxennärvaro, skola med tydliga regler och ansvar, kontroll på droger och främmande individer som är potentiella störmoment, genomarbetade program till stöd för de värderingar vi har i skolan (värdeord och liknande).

MODERATERNA

Skolan ska vara till för alla och möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Moderna byggnader, närvarande, tillgängliga och behöriga medarbetare. Tydliga och bevakade skolområden, tydliga regler, krav och förväntningar. Aktivt värdegrundsarbete i hela organisationen. God löneutveckling och frihet under ansvar för våra lärare och pedagoger.

Publicerad 11 July 2018 08:00